BABESANDBOOZE

I’ve got the worst hangover ever!!! :(

Getting drunk on my Birthday. I love it!!!

shamelesswhore: Its your b'daY????? Happy b'dat babe xx 

Yes it is!!! Thank you babe! :)

heidi-f-u-c-k-i-n-g-montag: happy happy birthday 

Thanks :)